කොළඹ බම්බලපිටිය ක්‍රීඩාභාණ්ඩ ප්‍රදර්ශනාගාරයක් සදහා කළමණාකරුවෙකු අවශ්‍යයි.

* වයස අවුරුදු 35 - 50 අත‍ර * කළමණාකරුවෙකු වශයෙන් අවුරුදු 05 ක අත්දැකීමක් සහ ක්‍රීඩා භාණ්ඩ ගැන දැනුමක් තිබීම අමතර සුදුසුකමකි. * දිරි දීමනා දෙනු ලැබේ. *

Jobs

Sports/Fitness/Recreation

කොළඹ බම්බලපිටිය ක්‍රීඩාභාණ්ඩ ප්‍රදර්ශනාගාරයක් සදහා කළමණාකරුවෙකු අවශ්‍යයි.
Rs. 35,000.00
Jobs / Sports/Fitness/Recreation, Colombo / Colombo 4
superadmin , 2020-03-27 12:42:49

* වයස අවුරුදු 35 - 50 අත‍ර * කළමණාකරුවෙකු වශයෙන් අවුරුදු 05 ක අත්දැකීමක් සහ ක්‍රීඩා භාණ්ඩ ගැන දැනුමක් තිබීම අමතර සුදුසුකමකි. * දිරි දීමනා දෙනු ලැබේ. *

Mobile Numbers

773686326