කාමර 9ක ගෙයක් සමග අක්කර 2ක්

බිබිල අයිවෙලට ආසන්නව කාමර 9ක ගෙයක් සමග අක්කර 2ක බලපත්‍ර ඉඩමක් විකිනීමට ඇත ජලය විදුලිය ඇත කොටසක් පොල් ගම්මිරිස් දෙහි වගාකර ඇත. කොටසක් හිස් තැනිතලා ඉඩම ඉක්මනින් විකිනීමට. පතල් කැපීමටද සුදුසුයි

Home & Garden

Garden

කාමර 9ක ගෙයක් සමග අක්කර 2ක්
Rs. 123.00
Home & Garden / Garden, Badulla / Badulla
Madhu , 2020-03-30 20:22:19

බිබිල අයිවෙලට ආසන්නව කාමර 9ක ගෙයක් සමග අක්කර 2ක බලපත්‍ර ඉඩමක් විකිනීමට ඇත ජලය විදුලිය ඇත කොටසක් පොල් ගම්මිරිස් දෙහි වගාකර ඇත. කොටසක් හිස් තැනිතලා ඉඩම ඉක්මනින් විකිනීමට. පතල් කැපීමටද සුදුසුයි

Mobile Numbers

706355009

711302862