ඉඩමක් මුදල් හදිසියක් සදහා විකුනනු ලැබේ

වැලිවිට ප්රධාන මාර්ගගයට මුහුනලා බඩාවක් සදහා ඉදිකරන ලද වර්ගඩු අඩි 22000 ක යාඩ් 02 ක් අැතුලු අක්කර 2 ඉඩමක් මුදල් හදිසියක් සදහා විකුනනු ලැබේ. මෙම ඉඩේමේ සිට හයිවේ එකට 500m කොළඹ වරායට 9km මෙම ඉඩමට යාබද පාර මන්තිරු 4 කි. පර්චස් 1 - ලක්ෂ 07

Property

Land

ඉඩමක් මුදල් හදිසියක් සදහා විකුනනු ලැබේ
Rs. 700,000.00
Property / Land, Colombo / Kaduwela
Madhu , 2020-04-06 08:04:03

වැලිවිට ප්රධාන මාර්ගගයට මුහුනලා බඩාවක් සදහා ඉදිකරන ලද වර්ගඩු අඩි 22000 ක යාඩ් 02 ක් අැතුලු අක්කර 2 ඉඩමක් මුදල් හදිසියක් සදහා විකුනනු ලැබේ. මෙම ඉඩේමේ සිට හයිවේ එකට 500m කොළඹ වරායට 9km මෙම ඉඩමට යාබද පාර මන්තිරු 4 කි. පර්චස් 1 - ලක්ෂ 07

Mobile Numbers

766804440