ටොයොටා ඇක්වා

අපේක්ෂිත මුදල රු -3600000/- 2015/2016 නව මාදිලිය ඔටෝ ගියර් පුල් ඔප්ෂන් 41000 km 1500 CC ඔරිජිනල් පේන්ට් හයිබ්‍රිඩ් සිල්වර් පාට Price will be negative after inspection රථය පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසු පමණක් මිළ ගණන් සාකච්ඡා කරනු ලැබේ. We have mention all details in the Description don’t call and ask the details. Serious byres are well came. Exchange are accepted රථ වාහන හුවමාරැද සැලකේ You can scan this vehicle before you by මිළදී ගැනීමට පෙර ඔබට මෙම වාහනයේ තත්වය පරීක්ෂා කළ හැක.

Vehicles

Cars

ටොයොටා ඇක්වා
Rs.3,600,000.00
Vehicles / Cars, Matara / Matara
Sanjeewa , 2020-04-29 15:09:47

අපේක්ෂිත මුදල රු -3600000/- 2015/2016 නව මාදිලිය ඔටෝ ගියර් පුල් ඔප්ෂන් 41000 km 1500 CC ඔරිජිනල් පේන්ට් හයිබ්‍රිඩ් සිල්වර් පාට Price will be negative after inspection රථය පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසු පමණක් මිළ ගණන් සාකච්ඡා කරනු ලැබේ. We have mention all details in the Description don’t call and ask the details. Serious byres are well came. Exchange are accepted රථ වාහන හුවමාරැද සැලකේ You can scan this vehicle before you by මිළදී ගැනීමට පෙර ඔබට මෙම වාහනයේ තත්වය පරීක්ෂා කළ හැක.

Mobile Numbers

718142378

716213621